Δρ. Δημητριάδης Ευστάθιος

Καθηγητής Ευστάθιος Δημητριάδης
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑ: Ευστάθιος
ΕΠΙΘΕΤΟ: Δημητριάδης
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Δημήτριος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 6/12/1957
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, πατέρας δύο αγοριών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Άγιος Λουκάς Τ.Κ 65 404 Καβάλα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ και ΦΑΞ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: +302510 462304
ΚΙΝΗΤΟ: +30 6945583542
e-mail: edimit@teiemt.gr

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Οικονομικά Μαθηματικά-
Στατιστική Επιχειρήσεων (ΦΕΚ 352/13-4-2016, Τεύχος Γ ́) του Τμήματος

Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Α.Μ.Θ από 13-4-2016 έως σήμερα.
2 Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ
από 1-9-2014 έως 7-5-2019 (Αρ. Πρωτ.: 2348/1-09/2014, ΑΔΑ: 6Ξ674691Ο8-
Τ4Κ) ΦΕΚ 606/2-10-2014.
3 Διευθυντής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ από
19/09/2013 έως 31-8-2014 (Πράξη 26η

/19-9-2013, θέμα 17ο).

4 Προϊστάμενος Τμήματος Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ από την
ίδρυσή του (21 Ιουνίου 2007) έως 10-11-2011 (Βεβαίωση Προέδρου Τ.Ε.Ι
Α.Μ.Θ με αρ. Πρωτ.: 3797/10-11-2011) και από 11-11-2011 έως 31-08-2014
(Πράξη 20η/8-9-2011, θέμα 22ο, Πράξη 22η/30-8-2012, θέμα 31ο, Πράξη 24η/30-8-2013, θέμα 3ο).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 Μέλος της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ από 19-09-2013 έως 7-5-2019 (Ως
κοσμήτορας της Σχολής Σ.Ε.Υ.Π).
2 Μέλος Επιτροπής Ερευνών Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ από 18/6/2009 έως 7-5-2019 (Βεβαίωση
Ε.Λ.Κ.Ε Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ (Αρ. Πρωτ: 2971/ 17/07/2015).
3 Μέλος Επιτροπής Δεοντολογία του Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ από 26/2/2009 έως 7-5-2019

(Πράξη 2η Γενικής Συνέλευσης Τ.Ε.Ι /26-2-2009).
4 Μέλος στην Ιδρυματική Επιτροπή του ΔΑΣΤΑ από 2/6/2009 έως 7-5-2019
(Πράξη 10η/2-6-2009, θέμα 47ο).

5 Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Ιδρύματος από 4-6-
2014 έως 7-5-2019 (Πράξη 5/4-6-2014 Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι, ΑΔΑ:
7ΧΟΦ469108-5ΧΠ)
6 Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου
Καβάλας (Πράξη 26η/20-11-2014, θέμα 14ΟΕΗΔ)

7 Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ 2014-2022) από 1/4/2016 έως 31/10/2022. (Βεβαίωση
Ε.Λ.Κ.Ε Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ με Αρ. Πρωτ.: 2971/17-7-2015).
8 Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ 2007-2013) από 1/10/2010 έως 31/10/2015. (Βεβαίωση
Ε.Λ.Κ.Ε Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ με Αρ. Πρωτ.: 2971/17-7-2015).
9 Υπεύθυνος Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001/2000 Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων, από 3-1-2003 έως σήμερα (Πράξη 6η Γενικής Συνέλευσης
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων/3-10-2003).

α/α Β. ΣΠΟΥΔΕΣ
1 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- Τμήμα Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής. «Προγραμματισμός και Αξιολόγηση Εργατικού Δυναμικού σε
Ελληνικές Βιομηχανίες» (Στατιστικές Μέθοδοι).
2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο Πάτρας (Ε.Α.Π) «Διασφάλιση Ποιότητας».
3 ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ: Μαθηματικού –Πανεπιστήμιο Μεσσήνης (Ιταλία)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
1. Ελληνική: Μητρική
2. Ιταλική: Άριστη (πρώτο πτυχίο στην Ιταλία).
3. Αγγλική: Καλή

Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Γ1.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2019-20 (Χειμερινό εξάμηνο): Επιστημονικός συνεργάτης
Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο Energy Systems, International Hellenic

University.
Μάθημα αυτοδύναμα: Quantitative Methods
2 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2019-20: Επιστημονικός συνεργάτης Μεταπτυχιακού

Προγράμματος με τίτλο Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη-
Executive M.B.A, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές

Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
Μαθήματα αυτοδύναμα: Quantitative Methods for Decision Making, Project
Management.
3 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2018-19 (Χειμερινό εξάμηνο): Επιστημονικός συνεργάτης
Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο Διοίκηση Επιχειρήσεων και
Οργανισμών για Στελέχη- Executive M.B.A, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ.
Μαθήματα αυτοδύναμα: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων
(Quantitative Methods for Decision Making)
4 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2012-2013, 2013-2014, 2014-15, 2015-16, 2016-17 και
2017-18 (Χειμερινό εξάμηνο) και 2018-19 (εαρινό εξάμηνο): Επιστημονικός
συνεργάτης Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο MASTER IN BUSINESS
ADMINISTRATION-MBA, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ.
Μαθήματα αυτοδύναμα: Research Methods.
5 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2016-17 και 2017-18 και 2018-19 (Εαρινό εξάμηνο):
Επιστημονικός συνεργάτης Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο MASTER IN
BUSINESS ADMINISTRATION-MBA, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι
Α.Μ.Θ.
Μαθήματα αυτοδύναμα: Project Management
6 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2016-17 και 2017-18 (Εαρινό εξάμηνο): Επιστημονικός
συνεργάτης Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο «Διδακτική,
Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών»,
Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ.
Μαθήματα σε Συνδιδασκαλία: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
7 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2012-2013, 2013-2014, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-
18 (Χειμερινό εξάμηνο): Επιστημονικός συνεργάτης Μεταπτυχιακού
Προγράμματος με τίτλο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (MSc in Innovation in Technology &
Entrepreneurship), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ.
Μαθήματα αυτοδύναμα: Research Methods

8 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2015-2016, 2016-17, 2017-18, 2018-19 και 2019-20
(Χειμερινό εξάμηνο): Επιστημονικός συνεργάτης Μεταπτυχιακού Προγράμματος
με τίτλο «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών καταστροφών και Φυσικών
Καταστροφών», του Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Μαθήματα σε Συνδιδασκαλία: Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Διατριβών.
9 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2013-2014 και 2014-2015 (εαρινό εξάμηνο):
Επιστημονικός συνεργάτης Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο MASTER IN
BUSINESS ADMINISTRATION-MBA, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι
Α.Μ.Θ.
Μαθήματα αυτοδύναμα: Marketing Research
10 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2012-2013, 2013-2014 και 2014-15: Επιστημονικός
συνεργάτης Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ – MSC IN WATER RESOURCES
IN THE MEDITERRANEAN”, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ.
Μαθήματα αυτοδύναμα: Developing Research Projects and Thesis Writing.
11 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2012-2013 (Χειμερινό Εξάμηνο): Επιστημονικός
συνεργάτης Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – MSC IN OIL AND GAS
TECHNOLOGY”, Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών T.E. Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ
Μαθήματα αυτοδύναμα: Research Methods
12 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 και 2005-06
(Χειμερινό εξάμηνο): Επιστημονικός συνεργάτης Μεταπτυχιακού Προγράμματος
με τίτλο «Finance and Financial Information Systems» του Πανεπιστημίου
Greenwich (London) σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Τ.Ε.Ι Καβάλας.
Μαθήματα αυτοδύναμα: Προπαρασκευαστικά μαθήματα στατιστικής
με τη χρήση εξειδικευμένου Software (S.P.S.S, LISREL).
13 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-2010 και 2010-2011
(Χειμερινό εξάμηνο): Επιστημονικός συνεργάτης Μεταπτυχιακού Προγράμματος
με τίτλο «Finance and Financial Information Systems» του Πανεπιστημίου
Greenwich (London) σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Τ.Ε.Ι Καβάλας.
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία:

Research Methods και Foundation of Scholarship
14 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2011-2012: Επιστημονικός συνεργάτης Μεταπτυχιακού
Προγράμματος με τίτλο «Finance and Financial Information Systems» του
Πανεπιστημίου Greenwich (London) σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Καβάλας.
Μαθήματα αυτοδύναμα:
Foundation of Scholarship
15 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2009-10, 2012-13, 2013-14 και 2014-15: Ποσοτική
Ανάλυση. Διάλεξη στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία του Τμήματος Κοινωνικής
Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα Ποσοτική Ανάλυση.

Γ1.2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2019-2020 έως σήμερα: Καθηγητής στο Τμήμα
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
Μαθήματα:
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας-Ποιοτικός ́Ελεγχος
2 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2015-2016 (Απρίλιος) έως 2018-2019: Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Μαθήματα:
Στατιστική των Επιχειρήσεων
Σεμινάριο-Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας- Ποιοτικός Έλεγχος
3 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2012-2013 έως Απρίλιο 2016: Μόνιμος Αναπληρωτής
Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης.
Μαθήματα:
Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων
Στατιστική των Επιχειρήσεων- Δειγματοληψίες
Σεμινάριο-Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας- Ποιοτικός Έλεγχος
4 Ακαδημαϊκή Περίοδο 2006-2007 έως 2012-13: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Καβάλας
Μαθήματα:

Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων
Στατιστική των Επιχειρήσεων- Δειγματοληψίες
Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων
Σεμινάριο
Γενικά Μαθηματικά
5 Ακαδημαϊκή Περίοδο 1993-94 έως 2005-2006: Μόνιμος Καθηγητής Εφαρμογών
στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Καβάλας
Μαθήματα:
Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων
Στατιστική των Επιχειρήσεων- Δειγματοληψίες
Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων
Σεμινάριο
Οικονομικά Μαθηματικά
Γενικά Μαθηματικά
6 Ακαδημαϊκή Περίοδο 1985-86 έως 1992-93: Έκτακτος Καθηγητής Εφαρμογών
στα Τμήματα Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Καβάλας.
Μαθήματα:
Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων
Στατιστική των Επιχειρήσεων- Δειγματοληψίες
Οικονομικά Μαθηματικά
Γενικά Μαθηματικά

Γ1.3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(TEACHING MOBILITY)

1 Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Vilnius Kolegija της Λιθουανίας, από 4 έως 8
Μαρτίου 2019.
2 Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF TECHNOLOGY της πόλης
Brno της Τσεχίας, από 15 έως 18 Οκτωβρίου του 2018.
3 Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο JOANNEUM/FH (UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES) της πόλης Kapfenberg της Αυστρίας από 23 έως 28 Απριλίου 2018.
4 Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο INSTITUTO POLITECNICO DE COIBRA
της πόλης COIBRA της Πορτογαλίας από 31 Απριλίου έως 5 Μαΐου του 2017.
5 Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Brno University of Technology (Faculty of
Business Administration) της πόλης Brno της Τσεχίας από 19 έως 22 Οκτωβρίου
του 2015.

6 Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο INSEEC της πόλης Chambery της Γαλλίας από 17
έως 28 Μαρτίου του 2014.
7 Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο UCN της πόλης Aalborg της Δανίας από 7 έως 20
Απριλίου του 2013.
8 Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο ΚΑΤΗΟ (Department of Commercial Sciences and
Business Management) της πόλης Kortrijk του Βελγίου, από 18 έως 22
Σεπτεμβρίου του 2012.
9 Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο INSTITUTO POLITECNICO DE COIBRA
της πόλης COIBRA της Πορτογαλίας από 2 έως 7 Μαΐου του 2011.
10 Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο UNIVERSITAT DE GIRONA (Facultat de
Tourisme) της Ισπανίας από 2 έως 13 Μαρτίου 2009.
11 Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Telemark University College της πόλης Bo της
Νορβηγίας, από 29 Απριλίου έως 5 Μαΐου 2007.
12 Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF TECHNOLOGY της πόλης
Brno της Τσεχίας, από 2 έως 9 Απριλίου του 2006.

Γ1.4 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Είκοσι διατριβές, στην αγγλική γλώσσα, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού
προγράμματος «Finance and Financial Information Systems» του Πανεπιστημίου
Greenwich (London) σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
2. Περισσότερες από σαράντα (40) διατριβές μεταπτυχιακών προγραμμάτων
3. Περισσότερες από 200 πτυχιακές εργασίες φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης
επιχειρήσεων.

Γ2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ Τ.Ε.Ι
1 Σχολική Περίοδο 1984-85: ΟΑΕΔ (ΚΕΤΕΚ) Καβάλας
2 Σχολική Περίοδος 1991-92 και 1992-93: Σχολές Παναγιώτου, ιδιωτικό Ι.Ε.Κ
3 Το χρονικό διάστημα από το 1985 έως σήμερα, σεμινάρια κατάρτισης Κ.Ε.Κ
Τ.Ε.Ι Καβάλας, ΝΕΛΕ και ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.

Γ3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1 Επιστημονικός Υπεύθυνος έρευνας σχετικής με την επίδραση των
Πολυκαταστημάτων στην αγορά της Δράμας, υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου
Δράμας και του ΚΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτος 2009.
2 Επιστημονικός υπεύθυνος έρευνας για τον βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών
της ετήσιας έκθεσης του Επιμελητηρίου Καβάλας. Έτη 2006, 2007, 2008 και
2009 (ΚΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
3 Επιστημονικός Υπεύθυνος έρευνας σχετικής με την Απασχόληση και την
Ανεργία στο Ν. Καβάλας, υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας του ΚΤΕ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτος 2008.
4 Επιστημονικός Υπεύθυνος έρευνας της Νομαρχίας για τον τουρισμό στο Ν.
Καβάλας. Τίτλος έρευνας: “Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και εν γένει
συμπεριφορά του τουριστικού δυναμικού της περιοχής του Ν. Καβάλας”. Έτος
1998.
5 Μέλος, χωρίς αμοιβή, ερευνητικής ομάδας έργου «Διερεύνηση των πηγών
δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των ελληνικών επιχειρήσεων».
Διάρκεια 24 μηνών (από 9/2000 έως 12/2002).
6 Μέλος, χωρίς αμοιβή, ερευνητικής ομάδας έργου «Προστιθέμενη αξία των
μετοχών- μια νέα μέθοδος μέτρησης της Αποδοτικότητας των επιχειρήσεων».
Διάρκεια 24 μηνών. (από 4/2000 έως 3/2002).
7 Μέλος ερευνητικής ομάδας στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας ADAPT.
Τίτλος ενέργειας: Έρευνα αγοράς σε αναδυόμενες αγορές της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων για τα προϊόντα των κλάδων,
κλωστοϋφαντουργίας και επεξεργασίας ξύλου των μεταποιητικών επιχειρήσεων
της Θράκης. Έτος 2000.
8 Μέλος ερευνητικής ομάδας στα πλαίσια του έργου ADAPT/ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
(ΔΡΑΣΗ 3.2/ ΜΕΤΡΟ 3.3). Τίτλος ενέργειας: Μελέτη για τον προσδιορισμό
συγκριτικών πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων που προκύπτουν από τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων, το επίπεδο της ενσωματωμένης τεχνολογίας και
την ποιότητα των ανθρώπινων πόρων και επιχειρήσεων των κλάδων: Τροφίμων,
κλωστοϋφαντουργίας και επεξεργασίας ξύλου των μεταποιητικών επιχειρήσεων
της Θράκης. Έτος 2000.
9 Μέλος ερευνητικής ομάδας στα πλαίσια της Κοινοτικής πρωτοβουλίας
«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(Άξονας NOW). Τίτλος έργου «Δίκτυο Υποστήριξης Γυναικείων
Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών». Έτος 1997.

Γ4. ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ
1 Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2022.
2 Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «SMART_MED» στα πλαίσια του
προγράμματος INTERREG III, εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας- Βουλγαρίας,
2014-2020. Διάρκεια δύο (2) έτη.
3 Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Integrating the Greek- Bulgarian tourism

product» στα πλαίσια του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας-
Βουλγαρίας, 2007-2013 και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 3

«Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι», τομέα παρέμβασης 3.3
«Προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητικά, τεχνολογικά και
ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρηματικούς φορείς».
4 Υπεύθυνος υποέργων του έργου «Διεύρυνση της Ανώτατης Εκπαίδευσης ΤΕΙ
Καβάλας 2007-2008» Τμήμα Νοσηλευτικής –Παράρτημα Διδυμοτείχου, από
1/9/2007 έως 31/8/2008.
5 Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου «Διεύρυνση της Ανώτατης Εκπαίδευσης ΤΕΙ
Καβάλας 2007-2008» Τμήμα Νοσηλευτικής –Παράρτημα Διδυμοτείχου, από
1/1/2009 έως 31/5/2009.
6 Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου
Μάθηση».
7 Αναπληρωτής Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών των Τμημάτων
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής (ΕΠΕΑΕΚ Ι).
8 Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου με τίτλο «Αξιολόγηση της εικόνας των Super
Markets της Καβάλας από τους πελάτες τους».

Γ5. ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ
Τ.Ε.Ι Α.Μ.Θ
1 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ στα πλαίσια του «INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».

2 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πρόγραμμα «INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013.
3 Επιστημονικός Συνεργάτης σε έργο της ΜΟΔΙΠ του Τ.Ε.Ι Καβάλας στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου
Μάθηση».
4 Διδασκαλία μαθημάτων στην Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
του Τ.Ε.Ι Καβάλας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση».
5 Μέλος επιτροπής σύνταξης της πρότασης του έργου «Πρακτική άσκηση
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. (Πράξη 40η
/25-10-

2001, θέμα 20ο
)

6 Αναπληρωματικό Μέλος Διοικητικής ομάδας για το έργο «Πρακτική άσκηση
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. (Πράξη 13η
/29-3-

2001, θέμα 20ο
)

7 Επόπτης Καθηγητής Πρακτικής άσκησης των Τμημάτων Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Νοσηλευτικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση». Διάρκεια 54 μήνες (1/4/2011- 30/9/2015)
8 Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Διάρκεια 8 μήνες (1/1/2001- 31/08/2001).
9 Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Β ́ ΦΑΣΗ). Διάρκεια 36 μήνες (1/1/2003- 31/12/2005).
10 Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Γ ́ ΦΑΣΗ). Διάρκεια 33 μήνες (1/1/2006- 30/09/2008).
11 Επιστημονικός Συνεργάτης του Προγράμματος «Λειτουργία σημείου άντλησης
και συνεχούς ροής δεδομένων του παρατηρητηρίου Νεανικής
επιχειρηματικότητας- ΓΓΕΤ. Διάρκεια 3,5 μήνες (14/7/2008- 31/10/2008).
12 Επιστημονικός Συνεργάτης του Προγράμματος «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων και δημιουργίας προβλέψεων».
Διάρκεια 3 μήνες (1/10/2006- 31/12/2006).
13 Επιστημονικός Συνεργάτης του Προγράμματος «Αναμόρφωση προπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών του Τ.Ε.Ι Καβάλας». Διάρκεια 29 μήνες (1/4/2003-
31/8/2005).

α/α Δ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ:
1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ SPSS ΚΑΙ LISREL,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ, 2016 (2η Έκδοση).
2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ SPSS ΚΑΙ LISREL,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ, 2012
3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ SPSS 17.0 ΚΑΙ LISREL 8.74,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ, 2010
4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ, 2002.
5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ SPSS, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ,
ΑΘΗΝΑ, 2002
Σημείωση: Για τα ανωτέρω συγγράμματα υπάρχει βεβαίωση διανομής σε
Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι όλης της χώρας, από τον εκδοτικό οίκο
ΚΡΙΤΙΚΗ.
6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Διανεμήθηκαν στους φοιτητές των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Λογιστικής και Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας.
7 Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης του βιβλίου «Εκπαιδευτική έρευνα: Βασικές
Αρχές», Broken Hill Publishers Ltd, Nicosia Cyprus, 2014. (ISBN: 978-9963-
716-04-3)

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Έγγραφο
α/α Ε1: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:
1.0 Balatsou, A and Dimitriadis, E. (2020). Brand Name and
Consumer’s Buying Intention. International Journal of
Economics and Business Administration, VIII (4), 861-874.
1 Kaltsidou, D., Tsairidis, C and Dimitriadis, E. (2020). Parents’
perceptions over the use of New Technologies in Education.
Journal of Humanities and Education Development, 2(2), 141-
150.
2 Dimitriadis, E. and Zilakaki, E. (2019). The Effect of Corporate
Social Responsibility on Customer Loyalty in Mobile Telephone
Companies. International Journal of Economics and Business
Administration, VII (4), 433-450.
3 Kechagias, P. and Dimitriadis, E. (2019). Citizens’ Intent and

Behavior Towards Recycling in the Municipality of Kavala.
International Journal of Economics and Business Administration,
12 (3), 62-72.
4 Papadopoulou, M and Dimitriadis, E. (2019). Factors Affecting

Motivation in the Public Sector under the Context of Self-
determination Theory and Public Service Motivation. The case of

the Hellenic Agricultural Insurance Organization (H.A.I.O.).
International Journal of Economics and Business Administration,
VII (4), 112-135.
5 Dimitriadis, E., Chatzoudes, D., Jordan, J., Cudel, F.,
Bourdouni, E., Mandilas, A., Lutz, M., Reisl, R., Hego., P.,
Mailly, M. (2019). Factors Affecting the Acceptance of
Electronic Books by the Readers. International Journal of
Business and Economic Sciences Applied Research, 12(1), 7-19.
6 Dalkrani, M., Dimitriadis, E. (2018). The Effect of Job
Satisfaction on Employee Commitment. International Journal of
Business and Economic Sciences Applied Research, 11(3), 16-23.
7 Kamenidou, I., Mamalis, S., Dimitriadis, E. (2018). Generation
Z Perceptions of Quality Certification: A Cross-National Study.
International Journal of Food and Beverage Manufacturing and
Business Models, 3(1), 23-40.
8 Dimitriadis, E., Anastasiades, T., Karagiannidou, D., Lagaki, M.
(2017). Creativity and Entrepreneurship: The role of Gender and
Personality. International Journal of Business and Economic
Sciences Applied Research, 11(1), 7-12.
9 Dimitriadis, E., Kaltsidou, D., Papadopoulos, D. (2015).
PERCEIVED QUALITY, SATISFACTION AND
BEHAVIOURAL INTENTION OF BULGARIAN TOURISTS
WHO VISITED KAVALA AND THASSOS. TOURISMOS: An
International Multidisciplinary Journal of Tourism, 11(2). (υπό
δημοσίευση)

Ε1.1

10 Dimitriadis, E., Sarafidou, A., Kaltsidou, D. (2014). The Impact
of Effective Human Resource Management Practices on Job

Ε1.2

Satisfaction: The case of National Bank of Greece. International
Journal of Economics & Business Administration, 2(2). (υπό
δημοσίευση)
11 Chatzoudes, D., Papadopoulos, D., Dimitriadis, E. (2014).
Investigating the Impact of Corporate Social Responsibility
(CSR) Policies: an Empirical Research, International Journal of
Law and Management, 57(4), 265-280.

Ε1.3

12 Dimitriadis, E., Mandilas, A and Maditinos, D. (2013).
Evaluation of E-Banking Dimensions by Greek Customers.
International Journal of Economics & Business Administration,
Volume I, Issue (1), 15-32.

Ε1.4

13 Dimitriadis, E., Papadopoulos, D., Kaltsidou, D. (2013).
Attitudes Towards Tourism Development: Residents’ Perception
in the Islands of Lemnos and Hydra. TOURISMOS: An
International Multidisciplinary Journal of Tourism, 8(1), 133-
151.

Ε1.5

14 Papadopoulos, D., Dimitriadis, E., Chatzoudes, D. and
Andreadou, O. (2011). The impact of corporate social
responsibility policies on perceptions and behavioral intention of
Greek consumers. Scientific Bulletin of Economic Sciences,
10(1), 93-102.

Ε1.6

15 Papadopoulos, D and Dimitriadis, E. (2011). Quality-
Satisfaction and Intention of Faith in a cross- cultural festival.

Journal of Travel and Tourism Research, 11(1), 1-18.

Ε1.7

16 Maditinos, D., Sarigiannidis, L., Dimitriadis, E. (2010). The role
of perceived risk on Greek internet users’ purchasing intention:
an extended TAM approach. Int. J. Trade and Global Markets,
3(1), 99-114.

Ε1.8

17 Chatzoudes, D., Chatzoglou, P. and Dimitriadis, E. (2010). The
impact of supply chain integration on business performance.
Practical Issues in Management & Economics, 3(1), 12-27.

Ε1.9

18 Δημητριάδης, Ε., Παπαδόπουλος, Δ. (2010). Ανάπτυξη και Ε1.10

επικύρωση ερευνητικού εργαλείου για τη μέτρηση της αντίληψης
και των συναισθημάτων των μεταναστών για την Ελλάδα και
τους Έλληνες. Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία,
3, 120-133.
19 Chatzudes, D., Karasavvoglou, A., Dimitriadis, E., Nikolaidis,
M. (2009). Greek Direct Investment in Turkey: An Empirical
Survey. International Journal of Policy and Economics, 2(1), 69-
85.

Ε1.11

20 Maditinos, D., Theriou, N., Dimitriadis, E. (2009). The effect of
Mergers and Acquisitions on the Performance of Companies. The
Greek Case of Ioniki-Laiki Bank and Pisteos Bank. European
Research Studies, XII (2), 111-130.

Ε1.12

21 Μaditinos, D., Sevic, Z., Theriou, N., Dimitriadis, E. (2007).
The use of Traditional and Modern Value- Based Performance
Measures to evaluate Companies’ Implemented and Future
Strategies in Greek Capital Market: The case of EPS and EVA.
Journal of International Research Publications, Issue Economy
and Business, 2, 34-52. ISNN 1311-8978

Ε1.14

22 Chatzoglou, P., Theriou, N., Dimitriadis, E. (2007). Software
Project Management and Planning: The Case of Greek IT Sector.
International Journal of Applied Systemic Studies, 1(3), 305-316.

Ε1.15

23 Δημητριάδης, Ε., Πανέλης, Θ. (2006). Εφαρμογή
Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης στο MLQ: Ο Ηγέτης –
Μεταρρυθμιστής στον Τραπεζικό Τομέα. Επιθεώρηση Ελληνικής
Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 1(4), 31-43.

Ε1.16

24 Δημητριάδης, Ε., Καμενίδου, Ε., Πανέλης, Θ. (2006). Ο Ηγέτης
–Μεταρρυθμιστής: Εφαρμογή του MLQ στον Τραπεζικό Τομέα.
Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, Τ.Ε.Ι Ηπείρου. (Υπό
δημοσίευση-υπάρχει έγκριση αποδοχής).

Ε1.17

25 Dimitriadis, E. (2005). The impact of the E.U enlargement on
the Greek Tourism, Industrielles Management, AUSTRIA, 149-
161.

E1.18

26 Theriou, N., Dimitriadis, E., Chatzoglou, P. (2004). A proposed
framework for integrating the balanced scorecard into the
strategic management process, Operational Research: An
International Journal, 4(2), 147-165.

E1.19

27 Mandilas A., Maditinos D., Dimitriadis E., Nikolaidis M. (2008).
Profitability of constructing sector and how market structure, cost
structure and concentration affect it: the case of Greece. Journal
of Economy & Business. International Scientific Publications.
Vol 2, p.98-122. ISSN 1313-2555. http://www.sciencebg.net.p.p
98-122.

α/α Ε2: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

Έγγραφο

1 Dimitriadis, Ε., Kamenidou, Ι., Mamalis, S., Bara, E. (2018).
THE MEDIATING EFFECT OF ENVIRONMENTAL POLICY
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SATISFACTION AND
LOYALTY IN THE HOTEL INDUSTRY. 2nd International
Scientific Conference “In search of excellence in tourism, travel
& hospitality management”, Rhodes, Greece, 25-28 October
2018, p. 74-83.
2. ATHANASIOS MANDILAS, A., DIMITRIADIS, E.,
VALSAMIDIS, S. (2018). THE PERCEPTIONS OF
RESIDENTS OF A TOURISM SITE, FOR THE ECONOMIC
IMPACT OF TOURISM IN THE AREA: THE CASE OF
SAMOS ISLAND. 8th International Conference on Tourism,
ICOT 2018, Kavala, Greece, 27-30 June, p.207-218.
1 Dimitriadis, E., Didaskalou, T., Kaltsidou, D. (2015). The
Administrative Abilities of Principals of Primary Schools. 4
th
International Conference On The Quantitative And Qualitative
Methodologies In The Economic and Administrative Sciences.
Athens, Greece, 21-22 May 2015, p.69-76. ISBN: 978-960-
98739-6-3. ISSN: 1791-8499

E2.1

2 Dimitriadis, E., Kaltsidou, D. (2013). The Effect of the Greek
Financial Crisis on E-Commerce. 3rd International Conference
On The Quantitative And Qualitative Methodologies In The
Economic and Administrative Sciences. Athens, Greece, 23-24
May 2013, p.121-126.
ISBN: 978-960-98739-4-9. ISSN: 1791-8499

E2.2

3 Kaltsidou, D., Tsairidis, C., Dimitriadis, E. (2013). Familiarity
and New Technologies: The Impact of Students’ Gender. 3rd
International Conference On The Quantitative And Qualitative
Methodologies In The Economic and Administrative Sciences.
Athens, Greece, 23-24 May 2013, p.218-223.
ISBN: 978-960-98739-4-9. ISSN: 1791-8499

E2.3

4 Mandilas, A., Kourtidis, D., Dimitriadis, E. (2013). Fair Value
vs Cost Model. An Application on Tangible assets in SMEAs of
Greece. Proceedings of the 4th International Conference on
Finance, Accounting and Law, Chania, Crete Island, Greece,
August 27-29, 2013. pp. 128-138 (ISBN: 978-960-474-327-8)

E2.4

5 Dimitriadis, E., Xanthopoulou, M. (2012). Factors That
Influence Greek Customers to Switch Bank. On 12th Special
Conference of the Hellenic Operational Research Society
(HELORS), Multiple Criteria Analysis in Decision Support
Systems. Kavala, Greece, 11-13 October 2012, p. 3-7. ISBN 978-
960-363-041-8

E2.5

6 Dimitriadis, E., Kaltsidou, D., Kaltsidis, T. (2012). A
Comparison Study: E-Banking vs E-Commerce. On 12th Special
Conference of the Hellenic Operational Research Society
(HELORS), Multiple Criteria Analysis in Decision Support
Systems. Kavala, Greece, 11-13 October 2012, p.57-60. ISBN
978-960-363-041-8

E2.6

7 Dimitriadis, E., Bilibini, E.,Mandilas, A. (2012). HOW
FAMILIARITY, REPUTATION AND USABILITY AFFECT
LOYALTY IN EL ECTRONIC JOURNALISTIC SERVICES.
Proceedings of the 4th International Conference: The Economies

E2.7

of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world. 11
– 13 May 2012 Sofia , Bulgaria. p.549-558
8 Skritsovali, K., Mandilas, A., Dimitriadis, E. (2012). ETHICS
TRAINING IN THE ACCOUNTING PROFESSION.
Proceedings of the 4th International Conference: The Economies
of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world. 11
– 13 May 2012 Sofia , Bulgaria. p.502-515

E2.8

9 Kaltsidis, T., Kaltsidou, D., Dimitriadis, E. (2010). E-banking:
The Reasons Which Influence Customer’s Preferences in Greece.
2nd International Conference: The Economies of Balkan and
Eastern Europe Countries in the Changed World, Kavala, May 7-
9. pp.272-283.

Ε2.9

10 Kaltsidou, D., Dimitriadis, E., Kaltsidis, T. (2010). Factors
motivating the Greek consumers to adopt E-commerce.
Management of International Business and Economics Systems,
Kavala, June 4-6. Rhodes, Greece, 3-5 April 2009. pp.177-192.

Ε2.10

11 Dimitriadis, E., Kaltsidou, D. (2009). Factors that affect the
choice of tourist destination for Greeks. 4th International
Scientific Conference “Planning for the Future – Learning from
the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel &
Hospitality”, Rhodes Island, Greece 2-5 April 2009.

Ε2.11

12 Dimitriadis, E., Kaltsidou, D. (2009). Ideal Human Resource
Management Profile Versus Existing H.R.M Profile in GREEK
Manufacturing Industry. 2nd International Conference on
Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and
Administrative Sciences, Athens, 24-28 May 2009. pp.89-94.

Ε2.12

13 Dimitriadis, E., Kaltsidou, D., Mamalis, S. (2009). The gap
between the existing and the ideal H.R.M system: It’s impact on
the performance of Greek enterprises. 5

th HSSS Conference,

Xanthi, Greece. pp.128-137.

Ε2.13

14 Kaltsidou, D., Tompoudi, I., Dimitriadis, E. (2009).
Measurement of satisfaction of very small companies from their
own I.T system. 5

th HSSS Conference, Xanthi, Greece. pp.889-

Ε2.14

914.
15 Dimitriadis, E., Mandilas, A and Maditinos, D. (2009).
Evaluation of internet based banking services in Greece.
International Conference on Applied Business & Economics. 1-3
October 2009, Kavala. pp. 181.

Ε2.15

16 Mandilas, A., Maditinos, D., Dimitriadis, E and Nikolaidis, M.
(2008). Profitability of Constructing Sector and how Market
Structure, Cost Structure and Concentration Affect it: The Case
of Greece, 7

th International Symposium ‘Economy & Business’,

3 – 7 September 2008, Bulgaria.

Ε2.16

17 Maditinos, N. Theriou and E. Dimitriadis (2008), The Effect of
Mergers and Acquisitions on the Performance of Companies –
The Greek Case of Ioniki-Laiki Bank and Pisteos Bank,
‘International Conference on Applied Business & Economics
2008’, 2 – 4 October 2008, Aristotle University of Thessaloniki,
Greece

Ε2.17

18 Maditinos, D., Sarigiannidis, L., Dimitriadis, E. (2007).
Predicting e-commerce purchasing intention in Greece: An
extended TAM approach. 5

th International Conference on
Accounting and Finance in Transition, 9-11 July 2007 London,
U.K. pp.467-484.
ISBN 1 86166 255 6 (CD-ROM)
ISSN 1751-830X (CD-ROM)

Ε2.18

19 Chatzoudes, D., Arvanitopoulos, C., Dimitriadis, E.,
Karasavvoglou. A. (2007). Greek foreign direct investment (FDI)
in Turkey: En empirical research. 5th International Conference on
New Horizons in Industry Business and Education, 30-31 August
2007, Rodos, Greece. pp.413-417.

Ε2.19

20 Dimitriadis, E., Ioannidis, D., Chatzoudes, D. (2005). The
impact of Human Resource Management (H.R.M) practices in
the financial effectiveness of Greek Manufacturing Companies.
2
nd International Conference on Accounting and Finance in

Ε2.20

Transition, volume 2, pp. 281-301, 9-11 July 2004 Kavala,
Greece.
21 Theriou, N., Chatzoglou, P., Dimitriadis, E., Maditinos, D.
(2002). Knowledge Assets and Firm Performance: An Empirical
Approach Examining the Causal Ambiguity Paradox. The third
European Conference on Organizational Knowledge, Learning
and Capabilities, 5-6 April 2002, Athens.

Ε2.21

22 Dimitriadis, E., Karasavvoglou, A. (2000). Aspects of Island
Tourism in North Aegean: The Case of Thasos. International
Scientific Conference on Tourism on Islands and Specific
Destinations, Chios 14-16 December 2000. pp.1-16.

Ε2.22

Ε3: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

Έγγραφο

1 Δημητριάδης, Ε., Βαχλιώτη, Ε. (2015). Διαδικτυακός Εθισμός
και Μαθητές Λυκείων: Η Περίπτωση των Μαθητών της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Στατιστικής. Αθήνα, 15-18 Απριλίου 2015. (υπό κρίση)

Ε3.0

2 Δημητριάδης, Ε., Καλτσίδου, Δ., Καλτσίδης, Θ. (2010).
Παράγοντες που επιδρούν στην υιοθέτηση της διαδικτυακής
τραπεζικής: Η περίπτωση των Ελλήνων. 23ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Στατιστικής, Βέροια 7-11 Απριλίου 2010. pp.86-94.

Ε3.1

3 Δημητριάδης, Ε., Παπαδόπουλος, Δ., Κυρκιλέση, Ε. (2010). Η
επίδραση της σχέσης γυμναστή – αθλούμενων στη λειτουργία
γυμναστηρίου fitness. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής
Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού, Καβάλα 6-8 Νοεμβρίου 2009.
pp.101-105.

Ε3.2

4 Μανδήλας, Α., Ε. Δημητριάδης και Δ. Μαδυτινός (2009).
Ανάλυση της Χρηματοοικονομικής Θέσης και της
Αποδοτικότητας των Εισηγμένων Εταιρειών του Ξενοδοχειακού
Κλάδου, μετά την Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΔΛΠ). 3

Ο Εθνικό Συνέδριο Διοίκησης και
Οικονομίας, Φλώρινα 18-20 Σεπτεμβρίου 2009. pp. 504-515.

Ε3.3

ISBN 978-960-98411-6-0.
5 Δημητριάδης, Ε., Μανδήλας, Α., Σπυρίδης, Θ. (2007). Οι
επιπτώσεις του τουρισμού σε μικρές κοινωνίες:
Περιπτωσιολογική μελέτη νήσου Θάσου, λίμνης Πλαστήρα και
Αγίας Νάπας (Κύπρου). 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής,
11-15 Απριλίου 2007, Λευκωσία (Κύπρου). pp.147-154.

Ε3.4

6 Θερίου, Ν., Δημητριάδης, Ε. (2003). Συσχέτιση των
ικανοτήτων της γνώσης και της απόδοσης των επιχειρήσεων:
Μια εμπειρική έρευνα εξέτασης του παράδοξου της αιτιώδους
ασάφειας. 16Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, 30 Απριλίου- 3
Μαϊου 2003, Καβάλα. pp.189-196.

Ε3.5

7 Δημητριάδης, Ε., Χατζόγλου, Π., θερίου, Ν., Μαδυτινός, Δ.
(2003). Η Παρακίνηση στον Εργασιακό Χώρο ως Συγκριτικό
Πλεονέκτημα. Εμπειρική έρευνα σε βιομηχανικές μονάδες της
Βορείου Ελλάδας. 16ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας
Επιχειρησιακών Ερευνών, 25-27 Σεπτεμβρίου 2003, Λάρισα.
pp.75-84.

Ε3.6

8 Δημητριάδης, Ε., Μπάρκα, Β. (2003). Αξιολόγηση της
Απόδοσης Προσωπικού: Διερεύνηση των μεθόδων αξιολόγησης
προσωπικού στις βιομηχανικές μονάδες της Βορείου Ελλάδας με
τη βοήθεια στατιστικής ανάλυσης. 1

ο Συνέδριο: Ποσοτικές
Μέθοδοι στη Βιομηχανία και τις Εμπορικές Επιχειρήσεις, 26-27
Μαϊου, Αθήνα. pp.119-127.

Ε3.7

9 Παπαδόπουλος, Δ., Δημητριάδης, Ε., Γιαννιού, Μ.,
Μπουρδούβαλη, Ι. (2003). Το κοινωνικό προφίλ και η
ικανοποίηση των πελατών του χιονοδρομικού κέντρου
Φαλακρού Ν. Δράμας. 4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας
Διοίκησης Αθλητισμού, 28-30 Νοεμβρίου 2003, Πειραιάς. pp.71-
73.

Ε3.8

10 Δημητριάδης, Ε., Ιωαννίδης, Δ., Καρασαββόγλου, Α. (2002).
Τοπικές κοινωνίες και μετανάστες: Διερεύνηση της
συμπεριφοράς των κατοίκων της Καβάλας απέναντι στους
μετανάστες με τη βοήθεια στατιστικής ανάλυσης. 15Ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, 8-11 Μαΐου 2002, Ιωάννινα.

Ε3.9

pp.188-197.
11 Καρασαββόγλου, Α., Δημητριάδης, Ε. (1998). Προβλήματα και
Προοπτική του τουρισμού στη Θάσο: Μια εμπειρική έρευνα. 1ο
Συνέδριο Αναπτυξιακής Προοπτικής Θάσου, 4-6 Σεπτεμβρίου
1998, Θάσος.

Ε3.10

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Έγγραφο

1 Dimitriadis, E., Stratigopoulou, K., Kaltsidou, D. (2015). E-
Commerce and Economic Crisis. THE ECONOMIES OF

BALKAN AND EASTERN EUROPE COUNTRIES IN THE
CHANGED WORLD, Kavala, May 8-10.

Ε4.1

2 Mandilas, A., Dimitriadis, E., Valsamidis, S. (2015). The
perceptions of residents of a tourism site, for the economic
impact of tourism in the area. The case of Samos Island. THE
ECONOMIES OF BALKAN AND EASTERN EUROPE
COUNTRIES IN THE CHANGED WORLD, Kavala, May 8-10.

Ε4.2

3 Σπυρίδης, Θ., Δημητριάδης, Ε., Σπυρίδη, Δ. (2007). Η
διανοητική υγεία και η πίεση στον εργασιακό χώρο: Μία έρευνα
σε νοσοκομεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 20ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, 11-15 Απριλίου 2007,
Λευκωσία (Κύπρου).

Ε4.3

4 Δημητριάδης, Ε. (2007). Δυνατότητες απασχόλησης των
σπουδαστών του Τ.Ε.Ι Καβάλας, στα πλαίσια της Πρακτικής

Άσκησης. Διεθνής Συνάντηση με τίτλο: Πρακτική άσκηση-
Εμπειρία- Προοπτικές. Καβάλα, 14-15 Ιουνίου 2007.

Ε4.4

5 Κούγκας, Χ., Παπαδόπουλος, Δ., Δημητριάδης, Ε., Σχοινάκης,
Σ. (2006). Η ταύτιση με ένα μη κερδοσκοπικό αθλητικό
οργανισμό Α.Μ.Ε.Α και η σχέση της με την πρόθεση αγοράς των
προϊόντων του χορηγού του. 7ο Συνέδριο ΕΛΛΕΔΑ, 70-77,
Θεσσαλονίκη.

Ε4.5

6 Δημητριάδης, Ε., Μπίνα, Α. (2005). Η Επίδραση της στάσης και
της αντίληψης στην πρόθεση των καταναλωτών για παράπονα.
3o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, 15-17

Ε4.6

Σεπτεμβρίου 2005, Χαλκιδική.
7 Δημητριάδης, Ε., Κοσμούδη, Π. (2005). Η επίπτωση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εργαζομένων στην ικανοποίησή
τους από την εργασία και στην απόδοσή τους: Περιπτωσιολογική
μελέτη στους υπαλλήλους ξενοδοχείων του Ν. Χαλκιδικής. 3o
Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, 15-17 Σεπτεμβρίου
2005, Χαλκιδική.

Ε4.7

8 Τέρπο, Π., Παπαδόπουλος, Δ., Δημητριάδης, Ε.,
Καρασαββόγλου, Α. (2005). Ο ρόλος του αθλητισμού στην
ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. 3o Πανελλήνιο
Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, 15-17 Σεπτεμβρίου 2005,
Χαλκιδική.

Ε4.8

9 Δημητριάδης, Ε., Βαλσαμίδης Σ. (2003). Ανάλυση Δεδομένων
Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Αποφοίτων της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι Καβάλας. 2o Πανελλήνιο
Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, 2-4 Οκτωβρίου 2003,
Κομοτηνή.

Ε4.9

10 Δημητριάδης, Ε., Χατζόγλου, Π. (2003). Η επίδραση του Τ.Ε.Ι
Καβάλας στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης. 16Ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Στατιστικής, 30 Απριλίου- 3 Μαΐου 2003, Καβάλα

Ε4.10

11 Δημητριάδης, Ε., Θερίου, Ν. (2002). Σχεδιασμός του
ανθρώπινου δυναμικού ή των ανθρώπινων πόρων; Τρέχουσες
πρακτικές- μελλοντικές προοπτικές. 15Ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Στατιστικής, 189-196, 8-11 Μαΐου 2002, Ιωάννινα

Ε4.11

12 Παπαδόπουλος, Δ., Δημητριάδης, Ε. (2001). Συσχέτιση του
κοινωνικού προφίλ αλλά και των φυσικών δραστηριοτήτων
γυναικών που αθλούνται στα προγράμματα άθληση για όλους και
στα ιδιωτικά γυμναστήρια. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής, 25-27 Μαΐου 2001, Αθήνα.

Ε4.12

13 Δημητριάδης, Ε. (2001). Ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής
Ασφάλισης. Money Show, Καβάλα, 13-14 Οκτωβρίου.

Ε4.13

14 Δημητριάδης, Ε. (1999). HRM- Διαχείριση Ανθρώπινων Ε4.14

Πόρων. Επιλογή – Εκπαίδευση και Αξιολόγηση προσωπικού σε
Ελληνικές επιχειρήσεις. Money Show, Καβάλα, 20-21
Νοεμβρίου.
15 Δημητριάδης, Ε. (2009). Η σχέση αθλούμενων και γυμναστών
και η επίδρασή της στη λειτουργία του γυμναστηρίου. 10ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης, 6-9 Νοεμβρίου
2009, Καβάλα.

Ε4.15

16 Παπαδόπουλος, Δ., Δημητριάδης, Ε., Αθαναηλίδης, Ι., Λάϊος,
Α., Καμπάς. Α. (2007). Η επίδραση των ξένων ποδοσφαιριστών
και των αθλητικών ινδαλμάτων στην ξενοφοβία και το ρατσισμό
των Ελλήνων φιλάθλων. 3ο Forum Ελληνικής Ακαδημίας
Φυσικής Αγωγής. 19 Μαΐου, Κομοτηνή.

Ε4.16

17 Δημητριάδης, Ε. (2013). Η Ικανοποίηση από τη ζωή των
φοιτητών του Τ.Ε.Ι Καβάλας. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή. Καβάλα, 12-14
Σεπτεμβρίου 2013.

Ε4.17

α/α ΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1 Συμμετοχή σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Prime, ως εξής:
1α. Επιστημονικός Υπεύθυνος ομάδας φοιτητών οι οποίοι παρουσίασαν
εργασία με θέμα “Acceptance of Electronic Books by the Readers” η οποία
κατετάγη πρώτη στις κατηγορίες Best Project Presentation και Best written
paper, το 2019, στην πόλη Brno της Τσεχίας.
1β. Επιστημονικός Υπεύθυνος ομάδας φοιτητών οι οποίοι παρουσίασαν
εργασία με θέμα “Room for River- Blue Energy” η οποία κατετάγη τρίτη,
το 2011, στην πόλη Coibra της Πορτογαλίας.
1γ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ομάδας φοιτητών οι οποίοι παρουσίασαν
εργασία με θέμα «Innovation in fast food services» η οποία κατετάγη τρίτη
μεταξύ 24 εργασιών, το 2008 στην πόλη Girona της Ισπανίας.
1δ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ομάδας φοιτητών οι οποίοι παρουσίασαν
εργασία με θέμα «HR System, Organizational Culture and Product

Innovation» η οποία κατετάγη πρώτη μεταξύ 34 εργασιών, στην κατηγορία
Academic Research και πρώτη στην κατηγορία Best Presentation, το 2007
στην πόλη Bo της Νορβηγίας.
1ε. Επιστημονικός Υπεύθυνος ομάδας φοιτητών οι οποίοι παρουσίασαν
εργασία με θέμα «Innovation Management in Hotel Industry», το 2006
στην πόλη Brno της Τσεχίας.
1στ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ομάδας φοιτητών οι οποίοι παρουσίασαν
εργασία με θέμα «The Challenge of EU- Enlargement», το 2004 στην πόλη
Kapfenberg της Αυστρίας.
1ζ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ομάδας φοιτητών οι οποίοι παρουσίασαν
εργασία με θέμα «Tourism in the region of Kavala: Perspectives of
development», το 2002 στην Καβάλα.
1η. Υπεύθυνος ομάδας φοιτητών οι οποίοι παρουσίασαν εργασία με θέμα
«Acquisitions and Mergers», το 2000 στην πόλη Mikkeli της Φιλανδίας.
1θ. Υπεύθυνος ομάδας φοιτητών οι οποίοι παρουσίασαν εργασία με θέμα
«Consumer Behavior», το 1999 στην πόλη Girona της Ισπανίας.
1ι. Υπεύθυνος ομάδας φοιτητών οι οποίοι παρουσίασαν εργασία με θέμα
«Human Resource Management», το 1998 στην πόλη Brandenburg της
Γερμανίας.
2 Συμμετοχή και επίβλεψη ομάδας φοιτητών στο Εντατικό Πρόγραμμα
“Green Economy and Sustainable Development” που πραγματοποιήθηκε
στo Chambery της Γαλλίας με συμμετοχή έξι χωρών, από 17 έως 28
Μαρτίου του 2014.
3 Συμμετοχή και επίβλεψη ομάδας φοιτητών στο Εντατικό Πρόγραμμα
“Digital Building Days” που πραγματοποιήθηκε στο Aalborg της Δανίας
με συμμετοχή έξι χωρών, από 7 έως 20 Απριλίου του 2013.
4 Συμμετοχή στις εργασίες της 13th European Accountancy Week στην πόλη
Novara της Ιταλίας από 12 έως 18 Φεβρουαρίου του 2012.
5 Συμμετοχή και επίβλεψη ομάδας φοιτητών στο Εντατικό Πρόγραμμα
“Marketing and Management Strategies for small family hotels” second
edition, που πραγματοποιήθηκε στην Girona της Ισπανίας από 2 έως 13

Μαρτίου 2009.
6 Συμμετοχή και επίβλεψη ομάδας φοιτητών στο Εντατικό Πρόγραμμα
“Marketing and Management Strategies for small family hotels” first
edition, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Rimini της Ιταλίας από 28
Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου 2008.
7 Συμμετοχή και επίβλεψη ομάδας στο Εντατικό Πρόγραμμα “Privatizing and
outsourcing of social security within Europe” που πραγματοποιήθηκε στην
Αμβέρσα του Βελγίου από 11 έως 20 Μαρτίου 2001.
α/α Ζ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ)
1 Συμμετοχή στις εργασίες του 2

ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου
Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων που
πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα 8-9 Απριλίου 2011, με θέμα «Ο ρόλος της
δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας».
2 Συμμετοχή στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου EconoPhysics, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα, 2-3 Ιουνίου 2011.
3 Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Αθλητικής Διοίκησης που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα 6-8 Νοεμβρίου
2009.
4 Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου ICABE 2009,
στην Καβάλα 1-3 Οκτωβρίου 2009.
5 Συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή του 12ου Πανελλήνιο Συνέδριο της
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Καβάλα, 20 – 23 Μαρτίου 2008.
6 Συμμετοχή στην ημερίδα με τίτλο “1st Health Day Career” της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδας η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 14
Οκτωβρίου 2009.
7 Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή της Διεθνούς Συνάντησης για την
Πρακτική Άσκηση σπουδαστών τον Ιούνιο του 2007 στην Καβάλα
8 Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του Διεθνούς συνεδρίου AFECA το
2005 στην Καβάλα.
9 Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του Διεθνούς συνεδρίου ICAF το 2004

στην Καβάλα.
10 Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του ετήσιου συνεδρίου του Ελληνικού
Στατιστικού Ινστιτούτου, το 2003 στην Καβάλα
11 Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του ετήσιου συνεδρίου του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Prime στην Καβάλα το 2002.
12 Συμμετοχή στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου “ICABE 2011”, 29
Σεπτεμβρίου- 1 Οκτωβρίου 2011, Πειραιάς.
13 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2

ου Φεστιβάλ Βιομηχανικής

Πληροφορικής, Καβάλα, 10-13 Νοεμβρίου 2011.

Η. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Editorial Board ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
1 Journal of Economy & Business – International Scientific Publications. ISSN:
1313-2555.
2 International journal of Business and Economic Sciences Applied Research. ISSN: 1791-
5120
Θ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Μέλος 7 εκλεκτορικών σωμάτων στο Τ.Ε.Ι Καβάλας (4) και σε Τ.Ε.Ι. της χώρας
(3).

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1. Δεκατέσσερις (14) αναφορές στο:
Maditinos, D., Theriou, N., Dimitriadis, E. (2009). The effect of Mergers and
Acquisitions on the Performance of Companies. The Greek Case of Ioniki-Laiki Bank and
Pisteos Bank. European Research Studies, XII (2), 111-130.
2. Δέκα (10) αναφορές στο:
Μaditinos, D., Sevic, Z., Theriou, N., Dimitriadis, E. (2007). The use of Traditional and
Modern Value- Based Performance Measures to evaluate Companies’ Implemented and
Future Strategies in Greek Capital Market: The case of EPS and EVA. Journal of
International Research Publications, Issue Economy and Business, 2, 34-52. ISNN 1311-
8978
3. Οκτώ (8) αναφορές στο:

Papadopoulos, D., Dimitriadis, E., Chatzoudes, D. and Andreadou, O. (2011). The impact
of corporate social responsibility policies on perceptions and behavioral intention of Greek
consumers. Scientific Bulletin of Economic Sciences, 10(1), 93-102.
4. Επτά (7) αναφορές στο:
Dimitriadis, E., Papadopoulos, D., Kaltsidou, D. (2013). Attitudes Towards Tourism
Development: Residents’ Perception in the Islands of Lemnos and Hydra. TOURISMOS:
An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 8(1), 133-151.
5. Επτά (7) αναφορές στο:
Maditinos, D., Sarigiannidis, L., Dimitriadis, E. (2007). Predicting e-commerce
purchasing intention in Greece: An extended TAM approach. 5

th International Conference
on Accounting and Finance in Transition, 9-11 July 2007 London, U.K. pp.467-484.
ISBN 1 86166 255 6 (CD-ROM)
ISSN 1751-830X (CD-ROM)
6. Έξι (6) αναφορές στο:
D. Maditinos, L. Sarigiannidis, E. Dimitriadis, The role of perceived risk on Greek
internet users’ purchasing intention: an extended TAM approach, International Journal of
Trade and Global Markets 3 (1), 2010, pp. 99–114.
7. Τρείς (3) αναφορές στο: Chatzoudes, D., Papadopoulos, D., Dimitriadis, E. (2014).
Investigating the Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) Policies: an Empirical
Research, International Journal of Law and Management, 57(4), 265-280.
8. Τρείς (3) αναφορές στο:
Theriou, N., Chatzoglou, P., Dimitriadis, E., Maditinos, D. (2002). Knowledge Assets and
Firm Performance: An Empirical Approach Examining the Causal Ambiguity Paradox.
The third European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities,
5-6 April 2002, Athens.
9. Τρείς (3) αναφορές στο:
Chatzoglou, P., Theriou, N., Dimitriadis E. and Aggelides V. 2007. Software project
management and planning:The case of the Greek IT sector. International Journal of
Applied Systemic Studies. 1(3):305-316.
10. Δύο (2) αναφορές στο:
Kamenidou, I., Mamalis, S., Dimitriadis, E. (2018). Generation Z Perceptions of Quality
Certification: A Cross-National Study. International Journal of Food and Beverage
Manufacturing and Business Models, 3(1), 23-40.

11. Δύο (2) αναφορές στο:Mandilas, A., Maditinos, D., Dimitriadis, E and Nikolaidis, M. (2008). Profitability of

Constructing Sector and how Market Structure, Cost Structure and Concentration Affect it:
The Case of Greece. Journal of Economy & Business – International Scientific
Publications, 2, 98-122. ISSN: 1313-2555.
12. Μία (1) αναφορά στο:
Dimitriadis, E., Anastasiades, T., Karagiannidou, D., Lagaki, M. (2017). Creativity and
Entrepreneurship: The role of Gender and Personality. International Journal of Business
and Economic Sciences Applied Research, 11(1), 7-12.
13. Μία (1) αναφορά στο:
Dimitriadis, E., Kaltsidou, D. (2009). Ideal Human Resource Management Profile Versus
Existing H.R.M Profile in GREEK Manufacturing Industry. 2nd International Conference
on Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative
Sciences, Athens, 24-28 May 2009. pp.89-94.

14. Μία (1) αναφορά στο:
Mandilas, A., Madytinos, D. and Dimitriadis, E. (2009), Analysis of financial position and
profitability of listed companies in the hotel industry after the first application of
International Accounting Standards (international accounting standards), National
Conference of Administration and Finance, Kavala, pp. 504-515.