ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α' Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
1. Μάρκετινγκ και Διαχείριση Περιεχομένου με έμφαση στον Τουρισμό (Content Marketing and Management with emphasis in Tourism)
Το «Μάρκετινγκ και Διαχείριση Περιεχομένου» αναφέρεται σε εκείνες τις τεχνικές μάρκετινγκ που στοχεύουν στη δημιουργία και διανομή περιεχομένου για την προσέλκυση και εμπλοκή καθορισμένου κοινού-στόχου με σκοπό την κερδοφόρα δράση του πελάτη. Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση τεχνικών για τη δημιουργία στρατηγικής περιεχομένου αλλά και ο διαμερισμός του περιεχομένου αυτού στο κατάλληλο κοινό στόχο. Το μάθημα επιδιώκει να ενημερώσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή για τις τεχνικές δημιουργίας περιεχομένου σε μία ιστοσελίδα, στο Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Youtube και Tripadvisor. Στο μάθημα αυτό αναλύονται οι σκηνοθετικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη διαφήμιση και τα εξετάζονται τα απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία προωθητικών βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Συγκεκριμένοι τρόποι δημιουργίας περιεχομένου παρουσιάζονται και αναλύονται. Οι φοιτητές/τριες δημιουργούν οι ίδιοι περιεχόμενο για τα κοινωνικά μέσα.

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 7,5

2. Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και τα φορητά μέσα με έμφαση στον Τουρισμό (Social and Mobile Marketing with emphasis in Tourism)
Το μάθημα «Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και τα φορητά μέσα» επιδιώκει να εξετάσει τη δημιουργία συγκεκριμένης στρατηγικής μάρκετινγκ ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μέσου κοινωνικής δικτύωσης λαμβάνοντας υπόψη και το κοινό στο οποίο απευθύνεται το μέσο αυτό. Αναφέρεται επίσης στην online τμηματοποίηση και στόχευση της αγοράς η μπορεί να εξελιχτεί σε προσωποποιημένη και εξιδεικευμένη . Ακόμα αναφέρεται στη συν-δημιουργία διαφημίσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Το κοινό με τα νέα μέσα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει περιεχόμενο και να προβάλει το περιεχόμενο αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μάθημα αναλύει τη δημιουργική προσέγγιση σε διαφημιστικά video και στο τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί το μοντάζ στα διαφημιστικά μηνύματα. Οι φοιτητές διδάσκονται προγράμματα με τα οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν το μοντάζ ενός video Επίσης, παρουσιάζονται τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την βελτιστοποίησης των ιστοσελίδων αλλά και της χρήσης των κοινωνικών δικτύων για τις μηχανές αναζήτησης (SEO - Search Engine Optimization).

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 7,5

3. Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) - Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Strategic Corporate Social Responsibility) 
-Εισαγωγή στη στρατηγική (ορισμοί, επίπεδα στρατηγικής, στρατηγική διοίκηση). Το όραμα και η αποστολή της επιχείρησης. -Το εξωτερικό περιβάλλον (μακρο-περιβάλλον, κλάδοι, ανταγωνιστές, αγορές) / Το εσωτερικό περιβάλλον (πόροι και ικανότητες, στρατηγικές ικανότητες, διάγνωση της στρατηγικής ικανότητας, oργανωσιακή κουλτούρα και στρατηγική).
-Επιχειρηματική ή ανταγωνιστική στρατηγική / Εταιρική στρατηγική. -Αξιολόγηση - Επιλογή στρατηγικών / Υλοποίηση στρατηγικών.
-Κατανοώντας τον όρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και την εξέλιξη του στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. -Η ΕΚΕ και η εξέλιξη της στην Ελλάδα. - Ο τρόπος λειτουργίας ενός αυτόνομου τμήματος ΕΚΕ στην Ελλάδα. - Απολογισμοί ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μεθοδολογία και πρότυπα δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (GRI, SASB, UNGC). - Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη - Πρότυπα και εργαλεία ΑΑ1000SES, Stakeholder mapping). - Δημιουργία συγκριτικού πίνακα αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 6

4. Ειδικά Θέματα Διοίκησης Τουρισμού (Special Issues in Tourism)
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ● Η Έννοια και το Περιεχόμενο της ΔΑΠ | Στρατηγική Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων ● Ανάλυση, Σχεδιασμός και Περιγραφή Εργασίας | Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού ● Προσέλκυση Προσωπικού | Επιλογή και Τοποθέτηση Προσωπικού ● Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ● Διαχείριση Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού ● Παρακίνηση και Διαχείριση Ανταμοιβών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ● Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) στην Επιχείρηση ● Ο ρόλος του Διαδικτύου και του Ιστού στην αξιοποίηση των ΠΣ και την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου Διαχείριση Αλλαγών ● Εισαγωγικά στοιχεία-τάσεις. Δυνάμεις της αλλαγής. Φορείς αλλαγής. ● Αντίσταση στην αλλαγή. Video case study. ● Μοντέλα Διαχείρισης Αλλαγής. Άσκηση σε case study πραγματικής επιχείρησης.

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 6

5. Διοίκηση και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών με έμφαση στον Τουρισμό (Management and  Marketing for Services in the Tourism Sector)
Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (Δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας, Φαινόμενο του μαστιγίου, Εφοδιαστική αλυσίδα στον κλάδο παροχής υπηρεσιών, Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, Ο ρόλος του τμήματος προμηθειών). ▪ Just-In-Time (JIT) & Λιτή παραγωγή (Η φιλοσοφία just-in-time (JIT), Τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της μεθόδου JIT, Παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τη μέθοδο JIT, Η μέθοδος JIT στην παροχή υπηρεσιών, Οι μέθοδοι JIT και λιτής παραγωγής στο πλαίσιο της διοίκησης λειτουργιών). ▪ Διοίκηση ολικής ποιότητας (Ορισμός της έννοιας της ποιότητας, Κόστος ποιότητας, Η φιλοσοφία της Διοίκησης ολικής ποιότητας, Μέθοδοι βελτίωσης ποιότητας) ▪ Διαχείριση αποθεμάτων (Είδη αποθεμάτων, Χρησιμοποίηση αποθεμάτων από επιχειρήσεις, Στόχοι της διαχείρισης αποθεμάτων, Σχετικό κόστος αποθεμάτων, Ανάλυση ABC, Αποθέματα και παροχή υπηρεσιών, Προσδιορισμός ποσότητας παραγγελίας). ▪ Προγραμματισμός δυναμικότητας και χωροθέτηση εγκαταστάσεων (Λήψη αποφάσεων ως προς τη δυναμικότητα, Δέντρα αποφάσεων, Ανάλυση χωροθέτησης, Λήψη αποφάσεων χωροθέτησης, Προγραμματισμός δυναμικότητας και χωροθέτηση εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της διοίκησης λειτουργιών). ▪ Προβλέψεις (Οι βασικές αρχές των προβλέψεων, Τα βήματα της διαδικασίας πραγματοποίησης προβλέψεων, Μέθοδοι πρόβλεψης, Ποσοτικές μέθοδοι, Μοντέλα χρονοσειρών).

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 3

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30 (ECTS)
1. Χρηματοοικονομικά Θέματα στον Τουρισμό (Financial Aspects in Tourism)
Το μάθημα διδάσκεται στο 1ο Εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ και έχει ως στόχο την κατανόηση του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και την επίδραση αυτού στις επιχειρήσεις του Τουρισμού. Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές καινοτόμους τρόπους υλοποίησης επιχειρηματικών μοντέλων στην εποχή της ψηφιακής διάσπασης. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές θεμελιώδεις γνώσεις για την πραγματοποίηση μιας start-up επιχείρησης Τουρισμού σε ψηφιακό περιβάλλον αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό παραδοσιακών επιχειρήσεων Τουρισμού. Αυτές οι θεμελιώδεις γνώσεις περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή νομικής μορφής των επιχειρήσεων, τους τρόπους χρηματοδότησης των δράσεων της σε όλες τις φάσεις της ζωής της, την άσκηση του διοικητικού ελέγχου της ψηφιακής επιχείρησης και τον προγραμματισμό της.

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 7,5

2. Τουριστικό Μάρκετινγκ και Branding Τουριστικών Προορισμών  (Tourism Marketing and Branding of Tourism Destination)
Φιλοσοφία και διαδικασία της διοίκησης μάρκετινγκ προορισμών. Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης. Διαδικασία λήψης απόφασης. Κατάστρωση σχεδίων μάρκετινγκ. Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση. Ανάλυση του ανταγωνισμού. Μίγμα μάρκετινγκ και τα 4 “Π”. Προϊόν: εικόνα (image), μάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων, κύκλος ζωής του προϊόντος, ιδιαιτερότητες προϊόντων και υπηρεσιών. Τιμή: ελαστικότητα της ζήτησης, ακαμψία και ευκαμψία τιμών, παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής, διαφοροποίηση τιμής, τεχνικές καθορισμού της τιμής. Διανομή: κανάλια διανομής, ενδιάμεσοι, επιλογή καναλιών διανομής, πολιτική ενδιαμέσων. Μίγμα επικοινωνίας: μοντέλα επικοινωνίας, στόχοι και τεχνικές προώθησης των πωλήσεων, σχεδιασμός εσωτερικής και εξωτερικής προώθησης των πωλήσεων, λειτουργία του merchandising, στόχοι και στρατηγική της διαφήμισης, ανάπτυξη διαφημιστικής καμπάνιας, στόχος και τεχνικές δημόσιων σχέσεων, οργάνωση και στόχοι προσωπικών πωλήσεων

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 7,5

3. Ερευνητικές και Ποσοτικές Μέθοδοι για Στελέχη Επιχειρήσεων Τουρισμού (Marketing Research and Quantitative Methods for Managers)
1. Απόφαση 2. Θεωρία Αποφάσεων 3. Κριτήρια λήψης αποφάσεων 4. Γραμμικός Προγραμματισμός 5. Ποσοτικές τεχνικές: Έννοιες 6. Επαγωγική στατιστική 7. Κατανομές 8. Δειγματοληψίες 9. Εκτίμηση σε σημείο και διάστημα 10. Ανάλυση διακύμανσης 11. Χ2 έλεγχος ανεξαρτησίας 12. Ανάλυση συσχέτισης 13. Ανάλυση παλινδρόμησης

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 6

4. Ειδικές μορφές Τουρισμού (Special Forms of Tourism)
1. Εννοιολογικές Προσεγγίσεις στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού (ΕΕΜΤ). Μέθοδοι και εργαλεία σχεδιασμού ειδικών και εναλλακτικών μορφών. Η συνεισφορά των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη 2. θρησκευτικός τουρισμός 3. φωτογραφικός τουρισμός 4. αθλητικός τουρισμός 5. ορνιθολογικός τουρισμός 6. σκοτεινός τουρισμός 7. φωτογραφικός τουρισμός 8. τουρισμός εντόμων 9. γαιοτουρισμός 10. αθλητικός τουρισμός 11. αστροτουρισμός 12. καγιάκ-ραφτινγκ τουρισμός εσωτερικών υδάτων 13. Καλές πρακτικές ανάπτυξης ΕΕΜΤ

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 6

5.Marketing Management (Διοίκηση Μάρκετινγκ)
Εσωτερικό μάρκετινγκ ✔ Ολοκληρωμένο μάρκετινγκ ✔ Μάρκετινγκ σχέσεων ✔ Μάρκετινγκ επίδοσης (performance marketing) Ειδικότερα: 1. Καθορισμός του μάρκετινγκ για τις νέες πραγματικότητες 2. Σχεδιασμός και Διαχείριση Μάρκετινγκ 3. Συγκέντρωση πληροφοριών και πρόβλεψη της ζήτησης (Ανάλυση Καταναλωτικών & Επιχειρηματικών Αγορών) 5. Διενέργεια Έρευνας Μάρκετινγκ 6. Προσδιορισμός τμημάτων αγοράς και στοχευόμενοι πελάτες 7. Δημιουργία πρότασης αξίας πελάτη και τοποθέτηση 8. Σχεδιασμός και Διαχείριση Προϊόντων 9. Σχεδιασμός και Διαχείριση Υπηρεσιών 10. Δημιουργία ισχυρών εμπορικών σημάτων 11. Διαχείριση Τιμολόγησης και Προωθητικών Πωλήσεων

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 3

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30 (ECTS)

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Β' Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Γ΄Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

1.

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation)

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)30

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Α' Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

1. Στρατηγική Διοίκηση- Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

(Strategic Management) - (Strategic Corporate Social Responsibility)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 6

2. Ειδικά Θέματα Διοίκησης Τουρισμού

(Special Issues in Tourism)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 6

3. Διοίκηση και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών με έμφαση στον Τουρισμό

(Management and Marketing for Services in the Tourism Sector) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 3

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Β' Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

1. Χρηματοοικονομικά Θέματα στον Τουρισμό

(Financial Aspects in Tourism) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 7,5

2. Τουριστικό Μάρκετινγκ και Branding Τουριστικών Προορισμών

(Tourism Marketing and Branding of Tourism Destination) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 7,5

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Γ' Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

1. Μάρκετινγκ και Διαχείριση Περιεχομένου με έμφαση στον Τουρισμό

(Content Marketing and Management with emphasis in Tourism)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 7,5

2. Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και τα φορητά μέσα με έμφαση στον Τουρισμό

(Social and Mobile Marketing with emphasis in Tourism) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 7,5

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Δ' Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

1. Ερευνητικές και Ποσοτικές Μέθοδοι για Στελέχη Επιχειρήσεων Τουρισμού

(Marketing Research and Quantitative Methods for Managers) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 6

2. Ειδικές μορφές Τουρισμού

(Special Forms of Tourism) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 6

3. Marketing Management

(Διοίκηση Μάρκετινγκ) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 3

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ε' - ΣΤ' Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

1.

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation)

Πιστωτικές Μονάδες

(ECTS)30