ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η εκπαίδευση και προετοιμασία στελεχών τουρισμού, φιλοξενίας και  αναψυχής  των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Οργανισμών του δημοσίου της ευρύτερης περιοχής.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ

Η προετοιμασία και ανάπτυξη νέων και δυναμικών επιχειρηματιών με επιχειρηματική νοοτροπία (entrepreneurial mindset), που βασίζεται στην καινοτομία και εξωστρέφεια.

ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ

Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων, και η ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και αξιών για την προετοιμασία νέων εξειδικευμένων επιστημόνων και μελλοντικών διοικητικών στελεχών

Διευθυντής Προγράμματος Δρ. Μάμαλης Σπυρίδων, Καθηγητής Μάρκετινγκ
Σας καλωσορίζω στο Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,  με τίτλο:
«Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη»
Executive MBA in Tourism
Γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και αξιών για την προετοιμασία νέων εξειδικευμένων επιστημόνων και μελλοντικών διοικητικών στελεχών. για την αποτελεσματικότερη διοίκηση Τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή των γνώσεων με τη διενέργεια σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στον ευρύτερο χώρο των επιστημών της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών στον Τουριστικό τομέα.
Η προσφερόμενη εκπαίδευση θα εφοδιάσει τους απόφοιτους μας με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καταστούν έτσι ικανοί να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες αντίστοιχων επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, και να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις της επιστήμης της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών τουρισμού, φιλοξενίας και αναψυχής σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.
Το ΜΒΑ είναι σχεδιασμένο για να:
  • Δημιουργήσει στελέχη Τουριστικών επιχειρήσεων με προσανατολισμό στις σύγχρονες εξελίξεις στον τουρισμό στην εστίαση και την αναψυχή.
  • Αναπτύξει ικανότητες και αξίες απαραίτητες για την επιτυχία στην αγορά.
  • Δημιουργήσει κουλτούρα μάθησης και προσαρμογής στις αλλαγές του περιβάλλοντος.
  • Αναπτύξει κριτική σκέψη και ικανότητα απόφασης.
  • Βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες
  • Κατανοήσουν τον επιχειρηματικό στίβο στον τομέα του Τουρισμού
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υψηλή επιστημονική κατάρτιση, ευρύτητα γνώσης και αναπτυγμένη αναλυτική ικανότητα ώστε οι απόφοιτοί μας να διεκδικούν με τις πλέον υψηλές προσδοκίες την επιτυχημένη επαγγελματική τους πορεία στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.
Το Πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο ώστε να καλύπτει τα πεδία του Τουρισμού της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, του Τουριστικού Μάρκετινγκ καθώς και των ψηφιακών δεξιοτήτων και μέσων που χρειάζεται σήμερα ένα στέλεχος στον τομέα του Τουρισμού. Το ΠΜΣ πληρεί όλα τις διεθνείς ακαδημαϊκές προδιαγραφές σύμφωνα με το κριτήρια ποιότητας που διέπουν την Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει ευελιξία και δυνατότητα για πλήρη ή μερική φοίτηση, ενώ είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα  και σε στελέχη του Τουρισμού που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να κατανοήσουν τις αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης του.
Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές με αναγνωρισμένη ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία. Το πρόγραμμα σπουδών χρησιμοποιεί  διαφορετικές μορφές και δραστηριότητες διδασκαλίας. Περιλαμβάνει δια ζώσης και ασύγχρονη (εξ αποστάσεως) διδασκαλία. Επίσης σεμινάρια,  workshops, καθώς και συναντήσεις και διαλέξεις με τους ανθρώπους της αγοράς.
Ο Διευθυντής του Προγράμματος,
Καθηγητής Σπυρίδων Α. Μάμαλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.
Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή των γνώσεων με τη διενέργεια σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στον ευρύτερο χώρο των επιστημών της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Η στοχευμένη εκπαίδευση θα εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών τουρισμού, φιλοξενίας και αναψυχής και κατ’ επέκταση γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Τα στελέχη αυτά μέσω του ΠΜΣ θα γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων τουρισμού, φιλοξενίας και αναψυχής, καθώς και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Θα καταστούν έτσι ικανοί να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες αντίστοιχων επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.