Έρευνα & Δημοσιεύσεις

Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "«Διοίκηση
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)» είναι η
ενασχόληση των φοιτητών του στη βασική επιστημονική έρευνα. Ως εκ τούτου το Π.Μ.Σ. ενθαρρύνει
την πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων όπως τη συγγραφή καινοτόμων εργασιών και τη
δημοσίευσή  τους σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, την συμμετοχή των μελών του σε εθνικά και
διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Στην παρούσα φάση οι πρώτοι φοιτητές του ΠΜΣ βρίσκονται στο
στάδιο ανάληψης και ολοκλήρωσης της διπλωματικής τους εργασίας και βάση αυτών στόχος είναι η
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων τουλάχιστον σε διεθνή συνέδρια που έχουν πρακτικά σε συνεδρίων
στη βάση δεδομένων Scopus.